Eesti Kommunismiohvrid 1940–1991

Elektrooniline memoriaal

Elektroonilisele memoriaalile kantakse:

 1. aastatel 1940–1991 Nõukogude Liidu okupatsioonivõimu poolt kohtuväliselt represseeritud või alusetult süüdimõistetud ning vastavalt Eesti Vabariigi seadusele „Seadus kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta“ rehabiliteerimisele kuulunud isikud;
 2. poliitilistel põhjustel mõrvatud isikud;
 3. küüditamisele kuulunud isikud, keda okupatsioonivõimudel küüditada ei õnnestunud.

Memoriaalil mälestatavate isikute kategooriad määrasid kindlaks memoriaali rajamist korraldanud justiitsministeeriumi moodustatud töörühmad, kuhu olid kaasatud spetsialistid ja represseeritute esindusühingud.

Seega sisaldab elektrooniline memoriaal nii kommunistliku terrori käigus hukkunute kui vangistusest või asumiselt vabanenute andmeid, samuti andmeid nende ohvrite kohta, kelle saatus on teadmata.

Elektroonilise memoriaali ülesehitus

Elektroonilisel memoriaalil on isikute juurde koondatud erinevates kirjalikes allikates sisalduvad andmed represseerimise kohta (vt allikate nimekirja siit), samuti andmed, mis on laekunud inimestelt tagasisidena. Informatsioon esitatakse muutmata kujul, sellisena nagu see allikas sisaldub.

Isikute põhiandmed (nimi, sünni ja surma-aasta) on elektroonilise memoriaali otsingu tulemusena leitavad lehekülje vasakul serval ja need on esitatud käesolevaks hetkeks kasutada olevate allikate või tagasiside põhjal. Otsitavale isikule lisaks on esitatud andmed ka tema represseerimisele kuulunud perekonnaliikmete kohta nii, nagu see on ära toodud Eesti Represseeritute Registri Büroo avaldatud raamatutes.

Allikad
 • Poliitilised arreteerimised Eestis, kd 1
  Poliitilised arreteerimised Eestis 1940-1988. Köide 1; koostanud ja toimetanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 1996.
 • Poliitilised arreteerimised Eestis, kd 2
  Nõukogude okupatsioonivõimu poliitilised arreteerimised Eestis. Köide 2; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 1998.
 • Poliitilised arreteerimised Eestis, kd 3
  Nõukogude okupatsioonivõimu poliitilised arreteerimised Eestis. Köide 3; koostanud Leo Õispuu; Tallinn : Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2005.

 • Küüditatud 1940
  Küüditatud 1940. Raamatust: Küüditamine Eestist Venemaale: juuniküüditamine 1941 & küüditamised 1940-1953; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2001.
 • Küüditatud juunis & juulis 1941
  Küüditatud juunis & juulis 1941. Raamatust: Küüditamine Eestist Venemaale: juuniküüditamine 1941 & küüditamised 1940-1953; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2001.
 • Sakslastena küüditatud 15.08.1945
  Sakslastena küüditatud 15.08.1945. Raamatust: Küüditamine Eestist Venemaale: juuniküüditamine 1941 & küüditamised 1940-1953; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2001.
 • Vahepealsetel aegadel 1945-1953 küüditatud
  Vahepealsetel aegadel 1945-1953 küüditatud. Raamatust: Küüditamine Eestist Venemaale: juuniküüditamine 1941 & küüditamised 1940-1953; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2001.
 • Küüditatud usutunnistuse pärast (1951)
  Küüditatud usutunnistuse pärast (1951), Raamatust: Küüditamine Eestist Venemaale: juuniküüditamine 1941 & küüditamised 1940-1953; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2001.

 • Märtsiküüditamine 1949
  Küüditamine Eestist Venemaale: märtsiküüditamine 1949. 2. osa; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 1999.
 • Lisanimestik. Märtsiküüditamine 1949
  Lisanimestik. Raamatust: Küüditamine Eestist Venemaale: märtsiküüditamine 1949. 1. osa; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2003.
 • Nimestik R4-1
  Küüditamisele 14.03 ja 22.03.1949 määratud, kuid mitte küüditatud.

 • Lisanimestik nimekirjade R1-R7 täiendamiseks
  Represseeritute lisanimestik. Raamatust: Kommunismi kuriteod Eestis: lisanimestik 1940-1990 raamatute R1-R7 täiendamiseks; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2010.
 • Lisanimestik nimekirjade R1-R7 täiendamiseks
  Kommunismi kuriteod Eestis: lisanimestik 1940-1990 raamatute R1-R7 täiendamiseks; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2019.

 • Matmispaigad
  Küüditatute matmispaigad Siberis; andmebaasi koostanud MTÜ Siberi Lood; Rahvuskaaslaste programmi projekt, 2019.

 • Hukkunud metsavendade nimestik
  Hukkunud metsavendade nimestik; koostanud Eerik-Niiles Kross.

 • Kommunistliku terrori läbi hukkunud Eesti ohvitseride nimestik
  Kommunistliku terrori läbi hukkunud Eesti ohvitseride nimestik; koostanud Peeter Kaasik, Eesti Mälu Instituut.

 • Represseeritute kartoteek
  Poliitilistel põhjustel süüdimõistetute operatiiv-teatmekartoteek (julgeoleku originaalkartoteek); Rahvusarhiiv, ERAF.130SM.2.2-1 kuni ERAF.130SM.2.2-44

 • Suvesõjas mõrvatud, Tartumaa
  Herbert Lindmäe, Suvesõda Tartumaal 1941; Tartu: H. Lindmäe, 1999.
 • Suvesõjas mõrvatud, Virumaa
  Herbert Lindmäe, Suvesõda Virumaal 1941; Tartu: ORURK, 2002.
 • Suvesõjas mõrvatud, Viljandimaa
  Herbert Lindmäe, Suvesõda Viljandimaal 1941; Tartu: ORURK, 2004.
 • Suvesõjas mõrvatud, Pärnumaa
  Herbert Lindmäe, Suvesõda Pärnumaal 1941; Tartu: Sihtasutus Valge Raamat, 2006.
 • Suvesõjas mõrvatud, Valgamaa
  Herbert Lindmäe, Suvesõda Valgamaal 1941; Tartu: Valge Raamat, 2008.
 • Suvesõjas mõrvatud, Järvamaa
  Herbert Lindmäe, Suvesõda Järvamaal 1941; Tartu: Valge Raamat, 2010.
 • Suvesõjas mõrvatud, Võrumaa
  Herbert Lindmäe, Suvesõda Võrumaal 1941; Tartu: Valge Raamat, 2012.
 • Suvesõjas mõrvatud, Petserimaa
  Herbert Lindmäe, Suvesõda Petserimaal 1941; Tartu: Valge Raamat, 2013.
 • Suvesõjas mõrvatud, Harjumaa
  Herbert Lindmäe, Suvesõda Harjumaal 1941; Tartu: Valge Raamat, 2015.

 • Vjatlagis hukkunute nimestik
  Vjatlagis hukkunute nimestik - Jüri Vlassov II. GULAG ja eestlased Vjatka vangilaagris aastatel 1941–1945. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, 2015. Elektrooniline lisa.

 • Sõjavangilaagrite nimekirjad
  Nõukogude sõjavangi- ja filterlaagrites hukkunud eestlaste nimestik, Eesti Mälu Instituut.

 • Juudid, Mark Rõbak
  Kommunismiohvritest Eesti juutide andmebaas. Koostanud Mark Rõbak.

 • ERA.R-296
  Üldvangimaja nr 1 vangide isiklikud toimikud, Rahvusarhiiv, ERA.R-296 sari 5.
 • ERAF.131SM
  Tapetud metsavendade ja metsavendade poolt tapetute nn erisurmade kartoteek; Rahvusarhiiv, ERAF.131sm.1.431.
 • ERAF.12SM
  Vangide isikutoimikute kollektsioon, Rahvusarhiiv, ERAF.12SM.
 • ERAF.12BSM
  Surmamõistetute isikutoimikute kollektsioon, Rahvusarhiiv, ERAF.12BSM.

 • Pereregister
  Pereregistri andmebaas, Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskus.
 • Rahvastikuregister
  Rahvastikuregister
 • Represseeritute pensionitoimikud
  Represseeritute pensionitoimikud, Sotsiaalministeeriumi arhiiv.

 • EMI kirjed
  Eesti Mälu Instituudi koostatud koondkirje erinevate allikate baasil.
 • Tagasiside
  Tagasiside Kommunismiohvrite memoriaali kodulehele memoriaal.ee. Eesti Mälu Instituut.
Elektroonilisel memoriaalil käsitlemata isikud
 • 1940/1941 metsavennana või Omakaitse liikmena lahingutes Nõukogude võimuga langenud võitlejad;
 • sõjaohvritena lahingutegevuse tagajärjel hukkunud;
 • Eestist 1941. aasta suvel evakueeritavatena Nõukogude tagalasse lahkunud ja seal surnud isikud, kelle suhtes ei kohaldatud repressioone;
 • Punaarmeesse 1941. aasta suvel mobiliseeritud, kes surid Nõukogude tagalas tööpataljonides haiguste, ebainimlike elamistingimuste või selgelt tuvastamata asjaolude tõttu. Ohvritena käsitletakse mobiliseerituid, kes tööpataljonis olles poliitilistel põhjustel arreteeriti ning kohtu alla anti;
 • sõja kestel mistahes relvaüksuste koosseisus lahingutegevuses langenud või muus sõjaolukorras surnud isikuid;
 • kommunistliku terrori ohvrid, kes olid teadaolevalt ise kommunistliku või natsionaalsotsialistliku režiimi käsilastena süüdi inimsusevastastes või sõjakuritegudes;
 • kommunistliku terrori ohvrid, kes teenisid Nõukogude repressiivorganite ja hävituspataljonide ridades või olid astunud kommunistliku partei liikmeks enne 1954. aastat.
Andmete kontroll ja täiendamine

Palun kontrollige, kas elektroonilisel memoriaalil on isiku kohta teada järgmised andmed:

 • Kas nimi ja sünni- ning surma-aasta on õiged ja isa või ema nimi on olemas?
 • Küüditatute puhul, kas on kirjas, millal inimene vabastati? Kas teate, millal ta reaalselt tagasi tuli? Kas pereliikmed tulid koos, või tuli keegi varem?
 • Arreteeritute puhul on oluline teada, kas vangilaagrist vabanemisele järgnes asumisele saatmine või kodumaale pöördumine.

Kui leiate elektrooniliselt memoriaalilt kaks isikukirjet, kes tegelikult käivad ühe isiku kohta, andke meile teada.

Kui Teie poolt pakutud muudatus puudutab persooni põhiandmeid (nimi või sünni- ning surma-aasta) saatke õigeid andmeid kinnitav dokument aadressile memoriaal@mnemosyne.ee

Oleme paranduste ja täienduste eest väga tänulikud! Aktsepteeritud parandused viime sisse jooksvalt, seega täieneb ja muutub nimekiri pidevalt.

Kontakt:
Tõnismägi 8, Tallinn 10119;
Tel. +372 6484962
memoriaal@mnemosyne.ee
mnemosyne.ee