Eesti Kommunismiohvrid 1940–1991

Memoriaali andmebaas

Kommunismiohvrite andmebaasi kantakse:

 1. aastatel 1940–1991 Nõukogude Liidu okupatsioonivõimu poolt kohtuväliselt represseeritud või alusetult süüdimõistetud ning vastavalt Eesti Vabariigi seadusele „Seadus kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta“ rehabiliteerimisele kuulunud isikud;
 2. poliitilistel põhjustel mõrvatud isikud;
 3. küüditamisele kuulunud isikud, keda okupatsioonivõimudel küüditada ei õnnestunud. Memoriaalil mälestatavate isikute kategooriad määrasid kindlaks memoriaali rajamist korraldanud justiitsministeeriumi moodustatud töörühmad, kuhu olid kaasatud spetsialistid ja represseeritute esindusühingud.

Seega sisaldab andmebaas nii kommunistliku terrori käigus hukkunute kui vangistusest või asumiselt vabanenute andmeid, samuti andmeid nende ohvrite kohta, kelle saatus on teadmata.

Andmebaasi ülesehitus

Andmebaasis on isikute juurde koondatud erinevates publitseeritud ja publitseerimata allikates sisalduvad andmed represseerimise kohta (andmebaasi kirjetes märgitud allikate nimekirja), samuti andmed, mis on laekunud inimestelt tagasisidena. Informatsioon esitatakse muutmata kujul, sellisena nagu see allikas sisaldub.

Isikute põhiandmed (nimi, sünni ja surma-aasta) on andmebaasi otsingu tulemusena leitavad lehekülje vasakul serval ja need on esitatud käesolevaks hetkeks kasutada olevate allikate või tagasiside põhjal. Otsitavale isikule lisaks on esitatud andmed ka tema represseerimisele kuulunud perekonnaliikmete kohta nii, nagu see on ära toodud Eesti Represseeritute Registri Büroo avaldatud raamatutes.

Allikad

Poliitilised arreteerimised Eestis, kd 1 Poliitilised arreteerimised Eestis 1940-1988. Köide 1; koostanud ja toimetanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 1996.
Poliitilised arreteerimised Eestis, kd 2 Nõukogude okupatsioonivõimu poliitilised arreteerimised Eestis. Köide 2; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 1998.
Märtsiküüditamine 1949 Küüditamine Eestist Venemaale: märtsiküüditamine 1949. 2. osa; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 1999.
Küüditatud 1940 Küüditatud 1940. Raamatust: Küüditamine Eestist Venemaale: juuniküüditamine 1941 & küüditamised 1940-1953; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2001.
Küüditatud juunis & juulis 1941. Küüditatud juunis & juulis 1941. Raamatust: Küüditamine Eestist Venemaale: juuniküüditamine 1941 & küüditamised 1940-1953; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2001.
Sakslastena küüditatud 15.08.1945. Sakslastena küüditatud 15.08.1945. Raamatust: Küüditamine Eestist Venemaale: juuniküüditamine 1941 & küüditamised 1940-1953; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2001.
Vahepealsetel aegadel 1945-1953 küüditatud. Vahepealsetel aegadel 1945-1953 küüditatud. Raamatust: Küüditamine Eestist Venemaale: juuniküüditamine 1941 & küüditamised 1940-1953; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2001.
Küüditatud usutunnistuse pärast (1951) Küüditatud usutunnistuse pärast (1951), Raamatust: Küüditamine Eestist Venemaale: juuniküüditamine 1941 & küüditamised 1940-1953; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2001.
Lisanimestik. Märtsiküüditamine 1949 Lisanimestik. Raamatust: Küüditamine Eestist Venemaale: märtsiküüditamine 1949. 1. osa; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2003.
Poliitilised arreteerimised Eestis, kd 3 Nõukogude okupatsioonivõimu poliitilised arreteerimised Eestis. Köide 3; koostanud Leo Õispuu; Tallinn : Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2005.
Lisanimestik nimekirjade R1-R7 täiendamiseks Represseeritute lisanimestik. Raamatust: Kommunismi kuriteod Eestis: lisanimestik 1940-1990 raamatute R1-R7 täiendamiseks; koostanud Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2010.
Lisanimestik nimekirjade R1-R7 täiendamiseks. Kommunismi kuriteod Eestis. Lisanimestik 1940-1990 (R8/2); koostaja Leo Õispuu; Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ilmumisel).
Hukkunud metsavendade nimestik Hukkunud metsavendade nimestik; koostaja Eerik-Niiles Kross.
Kommunistliku terrori läbi hukkunud Eesti ohvitseride nimestik Kommunistliku terrori läbi hukkunud Eesti ohvitseride nimestik; koostaja Peeter Kaasik, Eesti Mälu Instituut.
Tagasiside Tagasiside Kommunismiohvrite memoriaali kodulehele memoriaal.ee, Eesti Mälu Instituut.
EMI kirje Eesti Mälu Instituudi koostatud koondkirje erinevate allikate baasil.
Represseeritute kartoteek Poliitilistel põhjustel süüdimõistetute operatiiv-teatmekartoteek (julgeoleku originaalkartoteek); Rahvusarhiiv, ERAF.130SM.2.2-1 kuni ERAF.130SM.2.2-44
Suvesõjas mõrvatud, Harjumaa Herbert Lindmäe, Suvesõda Harjumaal 1941; Tartu: Valge Raamat, 2015.
Suvesõjas mõrvatud, Järvamaa Herbert Lindmäe, Suvesõda Järvamaal 1941; Tartu: H. Lindmäe, 2010.
Suvesõjas mõrvatud, Pärnumaa Herbert Lindmäe, Suvesõda Pärnumaal 1941; Tartu: Sihtasutus Valge Raamat, 2006.
Suvesõjas mõrvatud, Petserimaa Herbert Lindmäe, Suvesõda Petserimaal 1941; Tartu: Valge Raamat, 2013.
Suvesõjas mõrvatud, Tartumaa Herbert Lindmäe, Suvesõda Tartumaal 1941; Tartu: H. Lindmäe, 1999.
Suvesõjas mõrvatud, Valgamaa Herbert Lindmäe, Suvesõda Valgamaal 1941; Tartu: Valge Raamat, 2008.
Suvesõjas mõrvatud, Viljandimaa Herbert Lindmäe, Suvesõda Viljandimaal 1941; Tartu: ORURK, 2004.
Suvesõjas mõrvatud, Virumaa Herbert Lindmäe, Suvesõda Virumaal 1941; Tartu: ORURK, 2002.
Suvesõjas mõrvatud, Võrumaa Herbert Lindmäe, Suvesõda Võrumaal 1941; Tartu: Valge Raamat, 2012.
Vjatlagis hukkunute nimestik Vjatlagis hukkunute nimestik - Jüri Vlassov II. GULAG ja eestlased Vjatka vangilaagris aastatel 1941–1945. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, 2015. Elektrooniline lisa.
Pereregister Pereregistri andmebaas, Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskus.
1941. a hävituspataljonlaste nimestik, Eesti Mälu Instituut. 1941. a hävituspataljonlaste nimestik, Eesti Mälu Instituut.
Sõjavangilaagrite nimekirjad Nõukogude sõjavangi- ja filterlaagrites hukkunud eestlaste nimestik, Eesti Mälu Instituut.
Rõbak Kommunismiohvritest Eesti juutide andmebaas, koostaja Mark Rõbak.
ERAF.131SM Tapetud metsavendade ja metsavendade poolt tapetute nn erisurmade kartoteek; Rahvusarhiiv, ERAF.131sm.1.431.
ERAF.12SM Vangide isikutoimikute kollektsioon, Rahvusarhiiv, ERAF.12SM.
ERAF.12BSM Surmamõistetute isikutoimikute kollektsioon, Rahvusarhiiv, ERAF.12BSM.
ERA.R-296 Üldvangimaja nr 1 vangide isiklikud toimikud, Rahvusarhiiv, ERA.R-296 sari 5.
Rahvastikuregister Rahvastikuregister

Kommunismiohvrite andmebaasis käsitlemata isikud
 • 1940/1941 metsavennana või Omakaitse liikmena lahingutes Nõukogude võimuga langenud võitlejad;
 • sõjaohvritena lahingutegevuse tagajärjel hukkunud;
  1. aasta suvel Eestist evakueeritavatena Nõukogude tagalasse lahkunud ja seal surnud isikud, kelle suhtes ei kohaldatud repressioone;
  1. aasta suvel Punaarmeesse mobiliseeritud, kes surid Nõukogude tagalas tööpataljonides haiguste, ebainimlike elamistingimuste või selgelt tuvastamata asjaolude tõttu. Ohvritena käsitletakse mobiliseerituid, kes tööpataljonis olles poliitilistel põhjustel arreteeriti ning kohtu alla anti;
 • sõja kestel mistahes relvaüksuste koosseisus lahingutegevuses langenud või muus sõjaolukorras surnud isikuid;
 • kommunistliku terrori ohvrid, kes olid teadaolevalt ise kommunistliku või natsionaalsotsialistliku režiimi käsilastena süüdi inimsusevastastes või sõjakuritegudes;
 • kommunistliku terrori ohvrid, kes teenisid Nõukogude repressiivorganite ja hävituspataljonide ridades või olid astunud kommunistliku partei liikmeks enne 1954. aastat.
Andmete kontroll ja täiendamine

Palun kontrollige, kas andmebaasis on represseeritu kohta teada järgmised andmed.

 • Kas nimi ja sünni- ning surma-aasta on õiged ja isa või ema nimi on olemas?
 • Küüditatute puhul, kas on kirjas, millal inimene vabastati? Kas teate, millal ta reaalselt tagasi tuli? Kas pereliikmed tulid koos, või tuli keegi varem?
 • Arreteeritute puhul on oluline teada, kas vangilaagrist vabanemisele järgnes asumisele saatmine või sai inimene vabaks.

Kui leiate andmebaasist kaks isikukirjet, kes tegelikult käivad ühe isiku kohta, andke meile teada.

Kui Teie poolt pakutud muudatus puudutab persooni põhiandmeid - nimi või sünni- ning surmaaasta - saatke õigeid andmeid kinnitav dokument aadressile memoriaal@mnemosyne.ee

Oleme paranduste ja täienduste eest väga tänulikud! Aktsepteeritud parandused viime sisse jooksvalt, seega täieneb ja muutub nimekiri pidevalt.

Kontakt: